lnwshop logo

ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz

ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz
ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 1ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 2ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 3ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 4ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 5ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 6ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 7ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 8ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 9ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 10ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 11ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 12ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 13ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 14ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 15ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 16ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 17ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 18ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 19ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 20ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 21ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 22ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 23ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 24ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 25ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 26ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 27ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 28ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 29ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 30ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 31ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 32ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 33ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 34ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 35ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 36ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 37ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 38ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 39ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 40ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 41ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 42ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 43ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 44ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 45ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 46ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 47ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 48ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 49ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 50ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 51ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 52ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 53ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 54ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 55ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 56ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 57ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 58ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 59ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 60ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 61ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 62ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 63ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 64ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 65ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 66ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 67ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 68ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 69ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 70ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 71ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 72ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 73ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 74ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 75ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 76ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 77ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 78ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 79ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 80ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 81ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 82ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 83ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 84ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 85ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 86ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 87ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 88ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 89ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 90ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 91ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 92ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 93ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 94ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 95ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 96ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 97ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 98ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 99ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 100ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 101ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 102ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 103ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 104ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 105ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 106ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 107ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 108ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 109ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 110ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 111ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 112ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 113ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 114ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 115ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 116ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 117ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 118ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 119ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 120ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 121ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 122ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 123ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 124ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 125ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 126ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 127ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 128ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 129ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 130ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 131ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 132ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 133ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 134ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 135ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 136ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 137ภาพตัวอย่างกิจกรรมบุญโดย Jz thumbnail 138
หมวดหมู่ เจซี คอสเมติก ธรรมชาติบำบัดประยุกต์
ราคา 100,000,000.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
แก้ไขล่าสุด 5 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โจโฉ เสียงธรรม : วิทยากรด้านคุณธรรม & ธรรมชาติบำบัด ผลิตสื่อคุณธรรมแจกฟรี ติดตามผลงานทั้งหมดได้ที่ www.jozho.net  หรือ ยูทูปช่อง คุณโฉ  เกี่ยวกับ เจซี คอสเมติก สินค้าวิจัยมานาน เพียงเพื่ออยากให้คนไทยได้ใช้ของที่ดี ราคาถูก และแก้ปัญหาผิวหลายด้าน เพื่อคนจำนวนมากไม่ต้องไปเสียเงิน เสียเวลา และเสี่ยงต่อสุขภาพระยะยาว  รายได้ทำบุญกว่าร้อยองค์กรทุกเดือน และใช้เป็นปัจจัยในการทำกิจกรรมบุญหลายด้าน

 

หน้าแรก |  วิธีสั่งซื้อ ชำระเงิน แจ้งโอน ||  บทความ |สินค้า

*เจซี.. คืออะไร แตกต่างอย่างไร (คลิ๊ก)

 

*ดูผ่านแอ๊พ LnwShop เลื่อนปัดดูภาพต่อไป


*ดูจากเว็บไซต์ เลื่อนเม้าส์ ชี้ที่รูป กดที่ Zoom
คลิ๊กลูกศรด้านขวา เพื่ออ่านรีวิวแต่ละหน้า
.

 

--------------------------------

 

"ภาพในอัลบั้มนี้ เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น"

 

 

 

 

 

 


หน้าแรก |  วิธีสั่งซื้อ ชำระเงิน แจ้งโอน ||  บทความ |สินค้า

วิถีแห่งธรรมชาติบำบัดประยุกต์  

   

      

อ่านภัยร้ายของน้ำหอม (คลิ๊ก)

สารเสี่ยง มาตรฐานเจซี เลี่ยงใช้(คลิ๊ก)  

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

เฉพาะสินค้าคอสเมติก
**ยอดซื้อเกินหนึ่งหมื่น มีราคาพิเศษ
(สำหรับการเป็นตัวแทน &รวมกับเพื่อน ๆ ซื้อ)


โปรพิเศษ สำหรับทุกท่านที่ลงเงินซื้อตำแหน่งใน MLM ของ The winner star สามารถใช้สิทธิ์ลดราคาสินค้า ชิ้นละ 100 ได้จนครบยอดเงินที่ท่านลงทุนไป ให้สิทธิ์นี้ไปตลอด และหลังจากได้ทุนคืนครบแล้ว จะมีราคาพิเศษ หรือโปรพิเศษให้ต่างหากอีกครับ รบกวนสั่งทางไลน์ แจ้งชื่อ รหัสสมาชิก และจำนวนเงินที่ลงทุนไป เฉพาะรอบแรกนะครับ ที่ลงทุนทีหลังไม่นับ เฉพาะคนที่ขอจองขึ้นตำแหน่งแต่ตอนแรกเลย  เจซี คอสเมติก
 
"วิถีแห่งธรรมชาติบำบัดประยุกต์"
(จดแจ้ง อย. จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง)

 

---------------------------------------

ติดต่อสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งชำระเงินดังนี้

1.โทร : 091-979-1717  และ 086-400-9749 

 (กรุณาโทรเวลา 9.00 - 20.00 น)  

 Line ID :  jzserum ฝากข้อความได้

(ฝากข้อความ รบกวนรอ อาจไม่ว่างบ้าง)

 *โปรพิเศษอื่นจะแจ้งทางกลุ่มในเฟซ(คลิ๊ก) 

 -------------------------------

 

2.กดสินค้าลงตระกร้า กรอกตามระบบ

(ระบบยกเลิกอัตโนมัติ หากไม่ชำระใน 5วัน)

:สั่งซื้อผ่านระบบ ใช้ได้ปกติ 

-------------------------

**เฉพาะคอสเมติก ซื้อเกิน 1000 บ.

จัดส่ง EMS ในประเทศ ฟรีทุกออเดอร์   

ติดต่อสั่งซื้อได้ทุกวัน :จัดส่ง EMS ทุกกล่อง ในวันรุ่งขึ้นทันทีหลังรับแจ้งชำระเงิน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดพิเศษ  ของจะถึงท่านภายใน 1-3 วันทำการ (นับหลังวันส่งที่ไปรษณีย์แล้ว 1 วัน ไม่นับวันหยุดไปรษณีย์) :   หากต้องการด่วน กรุงเทพฯ ปริมณฑล จัดส่งพิเศษทางแท๊กซี่ได้ ค่าส่งตามมิตเตอร์  หรือส่งมอเตอร์ไซด์ (หรือจ้างจากบ้านท่านมารับของที่ฝ่ายจัดส่ง ซ.สรงประภา 5 ดอนเมือง กทม.) 

 ---------------------

โอนแล้ว แจ้งชำระเงินก่อน ถึงส่งได้

1.ส่งข้อความผ่านเว็บ 24 ชม. (คลิ๊กที่นี่)

2.โทร : 091-979-1717 และ 086-400-9749 
(9.00 - 20.00 น)  

 Line ID :  jzserum ฝากข้อความไว้ได้

*ไม่ควรแจ้งซ้ำซ้อน เลือกแจ้งที่เดียวเท่านั้น

 

(ต่างประเทศคำนวนค่าส่งต่างหาก)

"ต้องการDVDโจโฉที่แจกฟรีเขียนแจ้งมาพร้อมคำสั่งซื้อ หรือพร้อมการแจ้งชำระเงิน"  หลังรับแจ้งโอนเงิน จัดส่งวันรุ่งขึ้นทันที เว้นวันอาทิตย์&วันหยุดพิเศษ   ผู้รับไม่อยู่จะมีใบแจ้งไว้ โทรบอกไปรษณีย์ส่งซ้ำได้ใน7วัน หากEMS ตีคืน จะส่งอีกแบบธรรมดาและถือว่าจัดส่งสำเร็จแล้ว

การแจ้งชำระเงิน รบกวน ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนดังนี้
:จำนวนเงิน วันเวลา ชื่อผู้รับ &เลขออเดอร์
+ชื่อลูกค้า เบอร์โทร/ไลน์ของท่าน ที่อยู่เพื่อจัดส่ง
 
*ปัญหาผิวควรแก้ครอบคลุมถึงเรื่องกรรมด้วย
-เป็นสิวเห่อจัด ทำกรรมอะไรมา(คลิ๊กฟัง)
-ผิวแพ้ง่าย เกิดจากกรรมอะไร (คลิ๊กฟัง)
 
------------------------------------------------------------ 

*แจ้งชำระเงินทางเว็บ (คลิ๊กที่นี่)


*พิเศษชำระเงินผ่าน 
PromptPay พร้อมเพย์
 โอนเข้าที่เบอร์   091-979-6696
 ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี : อนุสรณ์ ตรีโสภา (Anusorn Threesopa)
 (กรุณาตรวจสอบชื่อผู้รับให้ตรง ก่อนกดยืนยันการโอน) 
ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

ติดต่อ สั่งซื้อ สอบถาม

T: 086-400-9749 (9.00-20.00น.)
facebook

อ่อนโยน ปลอดภัย ได้ร่วมบุญ

100,000,000.00 บาท
  • สั่งซื้อ
9,999,999.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก